Laatst bijgewerkt: 08/05/2021

LET OP: VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ZIJN CONSUMENTEN VERPLICHT OM BEPAALDE GESCHILLEN EN CLAIMS MET ONS TE ARBITRAEREN EN BEPERKT DE MANIER WAAROP U VERHAAL VAN ONS KUNT VRAGEN. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN AFWIJZING VAN ARBITRAGE VOOR KLASSIEKACTIE. Raadpleeg het arbitragebeleid en de afstandsverklaring hieronder.

JOICOM Corporation, haar dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen ("Renpho", "wij", "ons" of "onze") kunnen u producten en diensten leveren wanneer u Renpho-applicaties voor mobiel gebruikt of software gebruikt geleverd door Renpho in verband met zijn producten of diensten (gezamenlijk "Diensten"). Renpho levert de Services onder de volgende voorwaarden (deze “Voorwaarden”).

Door de Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door.
ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, KUNT U DE DIENSTEN OP GEEN ENKELE MANIER GEBRUIKEN OF TOEGANG TOT DE DIENSTEN. UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN GEEFT OP ENIGE WIJZE AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT, EN AKKOORD GAAT DAT DEZE VOORWAARDEN TE ALLEN TIJDE VAN KRACHT ZULLEN BLIJVEN TENZIJ ANDERSZINS DOOR ONS WORDEN GEWIJZIGD TERWIJL U DE DIENSTEN GEBRUIKT.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle inhoud die wordt weergegeven of uitgevoerd op de Services, inclusief maar niet beperkt tot applicaties, software en/of services die zijn ontworpen om te werken met de Services, tekst, grafische afbeeldingen, artikelen, foto's, afbeeldingen, illustraties, Gebruikersinzendingen, enzovoort, zijn eigendom van Renpho en worden beschermd door U.S en internationale auteursrechtwetten en andere intellectuele eigendomswetten, indien van toepassing. U begrijpt dat Renpho eigenaar is van alle rechten, titels en belangen in en op de Services.

BEPERKTE LICENTIES

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, verleent Renpho u een herroepbare, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Services. Deze beperkte licentie die hierin wordt verleend, is verder beperkt voor mobiele applicaties, zoals hieronder beschreven. Met de Services kunt u bepaalde Inhoud kopiëren of downloaden; Houd er rekening mee dat het feit dat deze functionaliteit bestaat, niet betekent dat alle beperkingen die hierin of in andere gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, niet van toepassing zijn.

De licenties die Renpho hierin verleent, worden automatisch beëindigd als u zich niet aan deze Voorwaarden houdt.

Geen enkele Diensten, noch enig onderdeel van enige Diensten, mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Renpho. Deze licentie omvat niet, en u mag niet:
1. Materiaal van de Diensten opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website), materiaal van de Diensten verkopen, verhuren of in sublicentie geven
2. Laat al het materiaal van de Diensten openbaar zien
3. Materiaal op de Diensten reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden
4. Bewerk of wijzig materiaal op de Services
5. Materiaal van de Services opnieuw distribueren, behalve de inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie

Tenzij anders vermeld, bezitten Renpho en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en het materiaal op de Diensten, en alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden aan Renpho. U begrijpt dat Renpho eigenaar is van de Services. U zult niet proberen de Diensten te wijzigen, publiceren, verzenden, eraan deel te nemen of deel te nemen, te reproduceren, afgeleide werken te creëren op basis van, of anderszins te exploiteren.

MOBIELE APPLICATIE

Renpho kan mobiele applicaties beschikbaar stellen voor gebruik met mobiele apparaten. Om een ​​mobiele applicatie te gebruiken, moet u over een compatibel mobiel apparaat beschikken. Renpho garandeert niet dat een aan u ter beschikking gestelde mobiele applicatie compatibel zal zijn met uw mobiele apparaat. Renpho verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om een ​​objectcodekopie van de mobiele applicatie te gebruiken op één mobiel apparaat dat uitsluitend uw eigendom is of geleased, voor uw persoonlijk gebruik. U mag niet: (i) de Mobiele Applicatie wijzigen, demonteren, decompileren of reverse-engineeren, behalve voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk bij wet verboden is; (ii) de Mobiele Applicatie verhuren, leasen, uitlenen, doorverkopen, in sublicentie geven, distribueren of anderszins overdragen aan een derde partij, of de Mobiele Applicatie gebruiken om timesharing of vergelijkbare diensten aan te bieden aan een derde partij; (iii) kopieën maken van de Mobiele Applicatie; (iv) het verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de Mobiele Applicatie, functies die het gebruik of kopiëren van inhoud die toegankelijk is via de Mobiele Applicatie voorkomen of beperken, of functies die beperkingen opleggen aan het gebruik van de Mobiele Applicatie Sollicitatie; of (v) de mededelingen over auteursrechten en andere eigendomsrechten op de Mobiele Applicatie verwijderen. U erkent dat Renpho van tijd tot tijd geüpgradede versies van de Mobiele Applicatie kan uitgeven, en automatisch de versie van de Mobiele Applicatie die u op uw mobiele apparaat gebruikt, automatisch elektronisch kan upgraden. U stemt in met een dergelijke automatische upgrade op uw mobiele apparaat en gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden op al dergelijke upgrades van toepassing zijn. De voorgaande licentieverlening houdt geen verkoop van de mobiele applicatie of een kopie daarvan in, en Renpho en haar externe licentiegevers of leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen in en op elke mobiele applicatie (en elke kopie van de mobiele applicatie). Renpho kan deze voor u beschikbaar stellen. Er kunnen standaard datakosten van uw provider van toepassing zijn op uw gebruik van de mobiele applicatie.

SERVICEBESCHRIJVINGEN EN UPDATES

Renpho probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. We garanderen echter niet dat beschrijvingen accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn.

De Services kunnen in de loop van de tijd veranderen naarmate we deze verbeteren. We kunnen op elk moment gebruikslimieten opschorten, stopzetten, opleggen of verwijderen, of de toegang tot alle of een deel van de Services beperken. Sommige van dergelijke wijzigingen aan de Services kunnen ertoe leiden dat hardwareapparaten, services, configuraties of software-instellingen van derden onbruikbaar worden. We kunnen dergelijke wijzigingen naar eigen goeddunken en met of zonder voorafgaande kennisgeving aanbrengen

Risico-aanname

U aanvaardt bewust en vrijelijk alle risico's bij het gebruik van de Services. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Services op eigen risico is. U zult Renpho of haar licentiegevers en leveranciers, indien van toepassing, niet verantwoordelijk houden voor verlies of schade die voortvloeit uit uw toegang tot en/of gebruik van de Services, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade aan uw computers, mobiele apparaten, inclusief maar niet beperkt tot tablets en/of smartphones, of data. De Services kunnen bugs, fouten, problemen of andere beperkingen bevatten.

U gaat, namens uzelf, uw persoonlijke vertegenwoordigers en uw erfgenamen, vrijwillig akkoord met het vrijgeven, afstand doen, ontslaan, schadeloos stellen, verdedigen en schadeloos stellen van Renpho en zijn eigenaren, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, consultants, vertegenwoordigers, sublicentiehouders, opvolgers, rechtverkrijgenden, moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gerelateerde entiteiten (gezamenlijk de "Bedrijfspartijen") tegen alle claims, acties of verliezen wegens lichamelijk letsel, materiële schade, onrechtmatige dood, emotioneel leed , verlies van privacy of andere schade of schade, zowel voor u als voor derden, die kan voortvloeien uit uw gebruik van de Services.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Services en mobiele applicatie worden geleverd "AS IS" en met alle gebreken. Voor zover toegestaan ​​door de wet, wijst Renpho, namens zichzelf en haar licentiegevers en leveranciers, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Diensten, voortvloeiend uit de werking van de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, geen last of titel, naast eventuele garanties die voortkomen uit een handelswijze, gebruik of handelspraktijk. Noch Renpho, noch haar licentiegevers of leveranciers garanderen dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de werking van de Services ononderbroken of foutloos zal zijn. Renpho garandeert niet dat de Diensten, informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere diensten die zijn opgenomen in of beschikbaar worden gesteld via de Diensten, of elektronische communicatie verzonden door Renpho, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Voor zover toegestaan ​​door de wet, is Renpho niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit Diensten, informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere diensten, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Renpho wijst alle impliciete aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het leveren van de Diensten op grond van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot fouten, weglatingen, onderbrekingen, vertragingen, onrechtmatig gedrag, fouten, representaties of andere gebreken die voortkomen uit het niet leveren van de Diensten. Diensten, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door een handeling van commissie of nalatigheid, of door enige andere schade die zich voordoet. Renpho en haar licentiegevers en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor claims die voortvloeien uit uw gebruik van de Services, inclusief enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade (inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor gederfde winst of gederfde inkomsten), ongeacht of veroorzaakt door het handelen of nalaten van Renpho, bedrijfspartijen of Renpho-gebruikers, of hun agenten of vertegenwoordigers. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of vorm van actie. U gaat ermee akkoord dat deze beperking van aansprakelijkheid een redelijke risicoverdeling vertegenwoordigt en een fundamenteel onderdeel is van de basis van de overeenkomst tussen Renpho en u. Zonder dergelijke beperkingen zouden de Diensten niet worden geleverd.

AFWIJZING VAN MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE DIENSTEN GEEN MEDISCH ADVIES VERLENEN. HET VERTROUWEN OP DE VERSTREKTE INFORMATIE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. DEZE DIENSTEN EN ALLE MATERIALEN ZIJN UITSLUITEND VOOR INFORMATIEDOELEINDEN. DE VERSTREKTE INFORMATIE IS NIET BEDOELD ALS VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, DIAGNOSE OF BEHANDELING. VRAAG ALTIJD HET ADVIES VAN UW ARTS OF ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER BIJ ALLE VRAGEN DIE U HEBT OVER EEN MEDISCHE AANWEZIGHEID. NEGEER NOOIT PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES OF stel het zoeken ernaar uit vanwege de inhoud die op de sites of mobiele applicaties wordt gepresenteerd. ALS U EEN MEDISCHE NOODGEVAL HEBT, BEL DAN ONMIDDELLIJK UW ARTS OF 911. ZOALS HIERONDER VOLLEDIG UITEENGEZET, IS RENPHO NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE DIENSTEN EN ENIG MATERIAAL.

Toepassing van disclaimers

De bovenstaande disclaimers, afstandsverklaringen en beperkingen beperken op geen enkele wijze enige andere disclaimer van garanties of enige andere beperking van aansprakelijkheid in enige andere overeenkomst tussen u en Renpho of tussen u en een van de licentiegevers en leveranciers van Renpho. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde impliciete garanties of de beperking van bepaalde schade mogelijk niet toegestaan. Het is dus mogelijk dat sommige van de hierin opgenomen disclaimers, afstandsverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen niet op u van toepassing zijn. Mogelijk hebt u ook andere rechten onder de toepasselijke wetgeving en niets in deze gebruiksvoorwaarden, inclusief onder de beperkte garantie, zal uw rechten onder de toepasselijke wetgeving beperken of uitsluiten wanneer dergelijke rechten niet kunnen worden beperkt of uitgesloten.

De licentiegevers en leveranciers van Renpho zijn beoogde derde begunstigden van deze disclaimers, afstandsverklaringen en beperkingen. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u via de Services of anderszins, zal de disclaimers of beperkingen die in deze sectie worden vermeld, wijzigen.

UW ACCOUNT

Om de Services te kunnen gebruiken, moet u zich mogelijk aanmelden voor een account en moet u mogelijk ingelogd zijn op het account. Mogelijk moet u ook akkoord gaan met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden.

Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Services alleen gebruiken met betrokkenheid en toestemming van een ouder of voogd. Renpho behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen, uw rechten om Renpho-diensten te gebruiken te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren.

Gebruikersaccount

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van de Services, wordt u mogelijk gevraagd een gebruikersaccount ("Account") aan te maken en informatie te verstrekken die u persoonlijk identificeert. U verklaart en garandeert dat alle gebruikersinformatie die u verstrekt in verband met uw Account en uw gebruik van de Diensten actueel, volledig en accuraat is, en u stemt ermee in dat u die informatie waar nodig zult bijwerken om de volledigheid en nauwkeurigheid ervan te behouden door uw persoonlijke gegevens bij te werken profiel. U stemt ermee in dat u geen valse inhoud (inclusief maar niet beperkt tot een gebruikersnaam, gelijkenis of profiel) zult indienen om opzettelijk en op geloofwaardige wijze de identiteit van iemand anders na te bootsen, ongeacht of deze feitelijk of fictief is. Als Renpho naar eigen goeddunken van mening is dat de door u verstrekte informatie niet actueel, volledig of accuraat is, heeft Renpho het recht om u de toegang tot de Diensten te weigeren of te beëindigen. Raadpleeg het privacybeleid van Renpho voor meer informatie.

Accountbeveiliging

Mogelijk wordt u gevraagd een gebruikersnaam, wachtwoord en mogelijk andere informatie op te geven om uw account te beveiligen. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en het beperken van de toegang tot uw account. U mag de gebruikersnaam of het wachtwoord van geen enkele andere persoon gebruiken, noch mag u uw gebruikersnaam en wachtwoord delen, noch mag u enig authenticatiemechanisme omzeilen dat de invoer van gebruikersnamen, wachtwoorden of andere informatie vereist om ongeautoriseerde toegang tot de Diensten te verkrijgen. U gaat ermee akkoord Renpho onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account. Renpho is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt doordat iemand anders uw account gebruikt, met of zonder uw medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die Renpho, haar dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers lijden als gevolg van het gebruik van uw account door iemand anders.

VERGOEDINGEN

We kunnen betaling van kosten verlangen voor bepaalde delen van de Services. U kunt ervoor kiezen om u op dergelijke functies te abonneren. Als u ervoor kiest om u op dergelijke functies te abonneren, betaalt u de kosten die in dergelijke functies worden beschreven. Wij kunnen de prijzen wijzigen en nieuwe kosten in rekening brengen na tien dagen voorafgaande kennisgeving aan u. Deze kennisgeving kan per e-mail aan u worden verzonden of via een post op de Services. Uw gebruik van de Diensten na een dergelijke kennisgeving houdt in dat u akkoord gaat met eventuele gewijzigde of nieuwe kosten.

REVIEWS, COMMENTAAR EN ANDERE INHOUD

Je mag recensies, opmerkingen, foto's en andere inhoud plaatsen; communicatie verzenden; en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (inclusief publiciteitsrechten) of anderszins schadelijk voor derden is of aanstootgevend, en bestaat niet uit of bevat geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam" of ongevraagde commerciële elektronische berichten. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als een persoon of entiteit, of anderszins misleiden over de herkomst van een kaart of andere inhoud. Renpho behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar controleert de geplaatste inhoud niet regelmatig.

Als u inhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij wij anders aangeven, verleent u Renpho een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, dergelijke inhoud uitvoeren, vertalen, er afgeleide werken van maken, distribueren en weergeven over de hele wereld in elk mediaformaat. U verleent Renpho en sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als zij dat willen. U verklaart en garandeert dat u alle rechten op de inhoud die u plaatst bezit of anderszins beheert; dat de inhoud accuraat is; dat het gebruik van de door u geleverde inhoud dit beleid niet schendt en geen schade zal toebrengen aan een persoon of entiteit; en dat u Renpho zult vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud die u levert. Renpho heeft het recht, maar niet de plicht, om naar eigen goeddunken activiteiten of inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen. Renpho neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud die door u of een derde partij wordt geplaatst.

BEPERKINGEN

Tijdens uw gebruik van de Services kunt u verbindingen tot stand brengen tussen onze hardwareapparaten, hardwareapparaten van derden, onze Services en/of services van derden. U stemt ermee in dat u geen hardwareapparaten of diensten van derden met de Services zult verbinden op een manier die gevaarlijk zou kunnen zijn voor een of meer personen, of die schade aan of verlies van eigendommen zou kunnen veroorzaken.

Op uw gebruik van de Services zijn de volgende aanvullende beperkingen van toepassing:
U mag de Services niet gebruiken of met de Services communiceren op een manier die:
1. Inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van iemand anders;
2. In strijd is met enige wet of regelgeving;
3. schadelijk, frauduleus, bedrieglijk, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is;
4. Brengt de veiligheid van uw account of die van iemand anders in gevaar;
5. Op welke manier dan ook probeert het wachtwoord, account of andere beveiligingsinformatie van een andere gebruiker te verkrijgen;
6. De veiligheid van een computernetwerk schendt, of wachtwoorden of beveiligingscoderingscodes kraakt;
7. Enige vorm van autoresponder of “spam” uitvoert op de Services, of die anderszins de goede werking van de Services verstoort (inclusief door een onredelijke belasting te plaatsen op de infrastructuur van de Services);
8. “Crawlt”, “scrapes” of “spiders” een pagina of deel van de Services (door gebruik te maken van handmatige of geautomatiseerde middelen);
9. Kopieert of slaat een aanzienlijk deel van de inhoud op (zoals hieronder gedefinieerd);
10. Decompileert, reverse-engineeert of probeert op andere wijze de broncode van de Services te verkrijgen.

WEBSITES, APPS EN SOFTWARE VAN DERDEN

Renpho heeft geen controle over de inhoud en prestaties van services van derden, inclusief de services die mogelijk aan de Services zijn gekoppeld of waarin daarin wordt verwezen. Renpho heeft het materiaal, inclusief computersoftware of andere goederen of websites, dat op websites van derden beschikbaar wordt gesteld, niet beoordeeld en kan dit ook niet controleren of controleren. Dienovereenkomstig vertegenwoordigt, garandeert of onderschrijft Renpho geen websites van derden, of de nauwkeurigheid, actualiteit, inhoud, geschiktheid, rechtmatigheid of kwaliteit van de informatie, het materiaal, de goederen of websites die beschikbaar zijn via websites van derden.U aanvaardt dat Renpho niet verantwoordelijk is voor de risico's die u loopt in verband met links of verbindingen met applicaties of diensten van derden. Uw gebruik van deze diensten van derden kan onderworpen zijn aan het afzonderlijke beleid, de gebruiksvoorwaarden en de vergoedingen van deze derden. Bovendien impliceert een link naar een website van een derde niet dat Renpho de site of de producten of diensten waarnaar daarin wordt verwezen, onderschrijft.

Renpho wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af, en u gaat ermee akkoord deze op zich te nemen, voor enige schade of andere schade, zowel aan u als aan derden, die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden.

U aanvaardt dat Renpho er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen persoonlijke claim zult indienen tegen de functionarissen of werknemers van Renpho, of tegen bedrijfspartijen, met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de Services.

Onverminderd de voorgaande paragraaf gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de disclaimers in deze Voorwaarden ook Renpho's functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers zullen beschermen. als Renpho en de Bedrijfspartijen.

VRIJWARING

Zonder enige vrijwaringsbepaling van deze Overeenkomst te beperken, stemt u (de "Vrijwarer") ermee in om Renpho en de Bedrijfspartijen (gezamenlijk de "Gevrijwaarden") te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen iedereen claims, acties, eisen, oorzaken van actie en andere procedures (afzonderlijk "Claim" en gezamenlijk "Claims"), inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en honoraria, en bieden de exclusieve controle over de verdediging van elke actie aan Renpho, inclusief de keuze van een juridisch adviseur en alle daarmee samenhangende onderhandelingen over een schikking, voortvloeiend uit of verband houdend met: (i) de relatie tussen u en Renpho, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie ; (ii) uw schending van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot enige verklaring of garantie vervat in deze Overeenkomst; (iii) uw toegang tot of gebruik van de Producten of Diensten; (iv) uw verstrekking van informatie of andere gegevens aan Renpho of een van de gevrijwaarden; (v) uw schending of vermeende schending van enige buitenlandse of binnenlandse, internationale, federale, staats- of lokale wet- of regelgeving; (vi) uw schending van de Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot verboden gebruik van de Diensten en ander verboden gedrag; of (vii) uw schending of vermeende schending van de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten van derden.

De gevrijwaarden hebben elk het individuele recht, maar niet de verplichting, om via een raadsman van hun keuze deel te nemen aan de verdediging door u van een claim waarvoor u verplicht bent enige, schadeloos te stellen of schadeloos te stellen. elk en/of alle gevrijwaarde personen. U mag een Claim niet schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken Bedrijfspartijen.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden kunnen op elk moment tijdens onze Services worden gewijzigd. In het geval dat we deze Voorwaarden moeten wijzigen, kunnen we een kennisgeving op de Website plaatsen en u ook een kennisgeving sturen via elektronische post. Als u het niet eens bent met nieuwe voorwaarden, kunt u deze afwijzen en het gebruik van de Services staken. Als u geen enkele wijziging, aanvulling of aanpassing van deze Voorwaarden accepteert, kunt u de Diensten niet blijven gebruiken. Als u de Dienst blijft gebruiken na een wijziging van deze Voorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met alle wijzigingen.

Wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen aan deze Voorwaarden zijn niet van kracht, tenzij ze door ons zijn aangebracht en bijgewerkt zoals hierin beschreven, of tenzij ze schriftelijk zijn gemaakt en door zowel u als ons zijn ondertekend.

BEËINDIGING/GEGEVENSVERWIJDERING

Het staat u vrij om op elk gewenst moment te stoppen met het gebruik van de Services. Zonder enige andere bepaling van deze Overeenkomst te beperken, behoudt Renpho zich het recht voor om, naar eigen goeddunken van Renpho en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, het gebruik van de Services aan wie dan ook te weigeren om welke reden dan ook of zonder enige reden, inclusief maar niet beperkt tot enige inbreuk of vermoedelijke schending van enige verklaring, garantie of convenant in deze Overeenkomst, of van enige toepasselijke wet- of regelgeving. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd als u een van de verklaringen, garanties of overeenkomsten van deze Overeenkomst schendt. Een dergelijke beëindiging zal automatisch gebeuren en vereist geen actie van Renpho.

Effect van beëindiging

Elke beëindiging van deze Overeenkomst beëindigt automatisch alle rechten en licenties die aan u zijn verleend onder deze Overeenkomst, inclusief alle rechten om de Services te gebruiken. Bij beëindiging kan Renpho, maar is niet verplicht, naar eigen goeddunken van Renpho, alle Diensten intrekken en/of al uw Persoonlijke Informatie en alle andere bestanden of informatie die u aan Renpho ter beschikking heeft gesteld of die anderszins verband houden met uw gebruik, uit de systemen van Renpho verwijderen. van de Diensten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij uw Inhoud wel of niet kunnen verwijderen als u stopt met het gebruik van de Services. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij kopieën van persoonlijke inzendingen en/of apparaatinzendingen en andere inhoud voor onbepaalde tijd kunnen bewaren, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Bij beëindiging moet u elk gebruik van de Services staken. Na beëindiging behoudt Renpho zich het recht voor om alle middelen uit te oefenen die zij nodig acht om uw ongeoorloofd gebruik van de Services te voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot technologische barrières zoals IP-blokkering en direct contact met uw internetwebsiteprovider.

Als een bepaling van deze overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd, voor zover minimaal noodzakelijk, zodat deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijven.

Voor de beperkte productgarantie voor Renpho-producten, zie https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions. Als u het Product in de EU hebt gekocht, is uw aankoop bovendien onderworpen aan uw wettelijke recht om het binnen een periode van twee (2) jaar na ontvangst van het Product te laten vervangen of repareren als het Product een defect vertoont of niet naar behoren functioneert. geadverteerd.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u Services gebruikt of e-mails, sms-berichten en andere communicatie vanaf uw desktop of mobiele apparaat naar ons verzendt, communiceert u mogelijk elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen, zoals e-mails, sms-berichten, mobiele pushmeldingen of mededelingen en berichten op deze site of via de andere Diensten, zoals ons Berichtencentrum, en u kunt kopieën van deze communicatie bewaren voor uw eigen gebruik. records. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

OPDRACHT

U mag deze Voorwaarden of uw rechten of verplichtingen hieronder, of uw Services-account, op geen enkele manier (van rechtswege of anderszins) toewijzen, uitbesteden, delegeren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renpho. We kunnen deze Voorwaarden en onze rechten en verplichtingen zonder toestemming of kennisgeving overdragen, uitbesteden, toewijzen of delegeren

GESCHILLENBESLECHTING

Verplichte arbitrage bij geschillen. U en wij komen overeen dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, de Diensten, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan of het gebruik van de Diensten (de “Geschillen”), inclusief eventuele geschillen tussen u en de bedrijfspartijen, de licentiegevers van Renpho of leveranciers, zullen uitsluitend worden opgelost door bindende, individuele arbitrage, en niet in een collectieve, representatieve of geconsolideerde actie of procedure. Behalve dat (1) u kunt proberen een geschil op te lossen in een rechtbank voor geringe vorderingen, als deze daartoe in aanmerking komt; en (2) wij behouden ons allemaal het recht voor om een ​​voorlopige voorziening of andere billijke schadeloosstelling te vragen bij een bevoegde rechtbank om de inbreuk op of verduistering van onze respectievelijke intellectuele eigendomsrechten te voorkomen (of op te leggen). Deze arbitrageclausule belet partijen niet om voorlopige rechtsmiddelen te zoeken ter ondersteuning van arbitrage bij een bevoegde rechtbank. Voor u.S Geschillen: “Hof van bevoegde jurisdictie” betekent elke federale of staatsrechtbank: (1) die jurisdictie heeft over het onderwerp; en (2) dat zich bevindt in Orange County, Californië. Voor internationale geschillen betekent “Hof van bevoegde jurisdictie” de rechtbanken van Hong Kong.

De U.S De Federal Arbitration Act regelt de interpretatie en handhaving van deze Voorwaarden in de Verenigde Staten.S U doet afstand van het recht op een juryrechtspraak of op deelname aan een collectieve actie. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden.

Opt-out. U behoudt het recht om zich volledig af te melden voor arbitrage en om geschillen te beslechten die anders onderworpen zijn aan arbitrage, als u ons schriftelijk op de hoogte stelt van uw wens om dit te doen per reguliere post, gericht aan de klantenservice van Renpho, gevestigd op Renpho Customer Ondersteuning, 14129 The Merge Street, Building 3 Ste A, Eastvale, CA 92880 binnen 30 dagen nadat u voor het eerst akkoord bent gegaan met deze voorwaarden.

Eerste geschillenbeslechting en kennisgeving. U stemt ermee in dat wij, voordat wij een Geschil- of arbitrageprocedure starten, zullen proberen te onderhandelen over een informele oplossing van een geschil. Om dit proces te starten, moet u, voordat u een arbitrageprocedure start, een kennisgeving van geschil (“Kennisgeving”) per aangetekende post sturen naar Renpho-klantenondersteuning, 14129 The Merge Street, Building 3 Ste A, Eastvale, CA 92880. In de Kennisgeving moet u de aard en de basis van het Geschil beschrijven, evenals de oplossing die u zoekt. Als wij het geschil niet binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving kunnen oplossen, kunnen u of wij een arbitrageprocedure starten.

Arbitrageregels. U en wij komen wederzijds overeen dat eventuele geschillen zullen worden beslecht door middel van bindende arbitrage voor één enkele arbiter. In de U.S, zal de arbitrage worden uitgevoerd door JAMS in overeenstemming met de JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures (de “JAMS Streamlined Arbitration Rules”) die van kracht zijn op de datum waarop de arbitrage wordt ingediend, en valt onder het JAMS-beleid inzake consumentenarbitrages overeenkomstig pre-geschillenclausules Minimumnormen voor procedurele eerlijkheid (de “JAMS Minimumconsumentennormen”). De arbiter kan elke schadevergoeding of voorziening voor uw individuele claim toekennen die een rechtbank zou kunnen toekennen, inclusief individuele voorlopige voorziening en advocatenhonoraria, indien beschikbaar onder de toepasselijke wetgeving. De arbiter zal tevens bevoegd zijn om de arbitrabiliteit van een claim te bepalen.Elke claim zal worden beslist door een arbiter, in plaats van door een rechter of jury, en een arbitrale uitspraak zal definitief en bindend zijn voor u en ons, zonder enig recht op beroep. De rechterlijke toetsing van een arbitraal vonnis zal zeer beperkt zijn. Met uitzondering van kwesties met betrekking tot kleine claims, zoals hieronder beschreven, doen u en wij hierbij afstand van het recht om een ​​claim bij een rechtbank in te dienen. Zoals hieronder uiteengezet, zullen alle arbitrages op individuele basis worden uitgevoerd en zullen er geen groeps- of collectieve acties in arbitrage plaatsvinden. Als JAMS er om welke reden dan ook niet in slaagt of weigert de arbitrage uit te voeren, zullen we gezamenlijk een andere arbitragebeheerder selecteren. Als wij het niet eens worden, zal een rechtbank een andere arbitragebeheerder benoemen. Tijdens de arbitrage mogen zowel u als wij één getuigenverklaring van de tegenpartij afnemen, beperkt tot 4 uur. Tenzij wij en u anders overeenkomen, zullen arbitragehoorzittingen voor claims van $ 10.000 of minder uitsluitend plaatsvinden op basis van (i) documenten die aan de arbiter zijn voorgelegd, of (ii) via een telefonische hoorzitting, tenzij de arbiter anders vereist. Arbitragekosten. De betaling van alle indienings-, administratie- en arbiterkosten zijn onderworpen aan de JAMS-regels.

Het oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank.

Ontheffing van groepsactie. U EN WIJ GAAN ERMEE AKKOORD DAT IEDER VAN ONS ALLEEN CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN INDIENEN IN EEN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EISER OF KLASSELID IN ENIGE VERMEENDE KLASSE- OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE.

Als het geschil van de partijen wordt opgelost door middel van arbitrage, mag noch JAMS, noch de arbiter de claims van iemand anders met uw claims consolideren of op andere wijze leiding geven aan enige vorm van een representatieve of collectieve procedure voor welk doel dan ook.

Scheidbaarheid. Als een arbiter of rechtbank met bevoegde jurisdictie besluit dat een deel van deze arbitragebepaling ongeldig of niet-afdwingbaar is, zullen de andere delen van de bepaling nog steeds van toepassing zijn.

Exportcontrole. U stemt ermee in om volledig te voldoen aan alle relevante exportwetten en -regelgevingen van de Verenigde Staten ("Exportwetten") om ervoor te zorgen dat noch de toepasselijke mobiele telefoon, noch enig direct product daarvan of de Dienst (1) wordt geëxporteerd, direct of indirect, in strijd met Export Wetten; of (2) worden gebruikt voor doeleinden die verboden zijn door de Exportwetten, inclusief maar niet beperkt tot de proliferatie van nucleaire, chemische of biologische wapens.

TOEPASSELIJK RECHT; PLAATS VOOR ELKE GErechtelijke PROCEDURE

Voor U.S Bij geschillen waarvoor geen arbitrage vereist is, zal deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de interpretatie van deze Overeenkomst, worden behandeld alsof deze Overeenkomst in Californië is uitgevoerd en uitgevoerd en zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Californië, ongeacht de beginselen van conflictenrecht. De juiste locatie voor gerechtelijke stappen die voortvloeien uit, verband houden met of verband houden met deze Overeenkomst zijn de staats- en federale rechtbanken in of het dichtst bij Orange County, Californië. De partijen bepalen en komen overeen afstand te doen van elk bezwaar tegen de persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken, en onderwerpen zich verder uitdrukkelijk aan extraterritoriale betekening of kennisgeving.

Voor internationale geschillen waarvoor geen arbitrage vereist is, zal deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de interpretatie van deze Overeenkomst, worden behandeld alsof deze Overeenkomst in Hong Kong is uitgevoerd en uitgevoerd en zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met met de wetten van Hongkong, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen. De juiste locatie voor gerechtelijke stappen die voortvloeien uit, verband houden met of verband houden met deze Overeenkomst zijn de staats- en federale rechtbanken in of het dichtst bij Hong Kong. De partijen bepalen en komen overeen afstand te doen van elk bezwaar tegen de persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken, en onderwerpen zich verder uitdrukkelijk aan extraterritoriale betekening of kennisgeving.

De taal in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de eerlijke betekenis ervan en niet strikt voor of tegen een van de partijen.

MELDINGEN

Alle kennisgevingen die krachtens deze Overeenkomst vereist of toegestaan ​​zijn, moeten schriftelijk gebeuren. Renpho zal elke kennisgeving per e-mail doorgeven aan Renpho, indien aanwezig, op het meest recente e-mailadres dat door de beoogde ontvanger is opgegeven. U stemt ermee in dat elke kennisgeving die u elektronisch van Renpho ontvangt, voldoet aan alle wettelijke vereisten dat een dergelijke kennisgeving schriftelijk moet zijn. U draagt ​​als enige de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw e-mailadres dat bij Renpho is geregistreerd juist en actueel is, en kennisgeving aan u wordt geacht van kracht te zijn zodra Renpho een e-mail naar dat adres verzendt. U dient Renpho op de hoogte te stellen door de genoemde kennisgeving bij ons in te dienen op support@renpho.com.

GEEN DERDE BEGUNSTIGDEN

Er zijn geen derde begunstigden bij deze Overeenkomst, met de volgende uitzonderingen: de Bedrijfspartijen, Gevrijwaarden en licentiegevers en leveranciers van Renpho (voor zover uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst.

GEEN AFWIJZING

Een afstandsverklaring door een van de partijen van een voorwaarde of voorwaarde van deze Overeenkomst, of een schending, in welk geval dan ook, betekent niet dat er afstand wordt gedaan van die voorwaarde of een latere schending.

HELE OVEREENKOMST

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen, samen met het privacybeleid van Renpho, de volledige overeenkomst tussen u en Renpho met betrekking tot uw gebruik van de Services, en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van de Services. Uw gebruik van de Renpho-website, indien van toepassing, valt onder de websitevoorwaarden [zie link].

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen heeft over onze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via support@renpho.com. Als u een vraag of klacht heeft over de Services, kunt u contact met ons opnemen via 1-844-417-0149, of schriftelijk via Renpho Support, 14129 The Merge Street, Building 3 Ste A, Eastvale, CA 92880.